Opis Polityki Wynagrodzeń

W INTERBANK FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę wynagrodzeń (zwaną dalej „Polityką”) obowiązującą w INTERBANK. Polityka ma na celu: a) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka, b) realizację celów strategicznych INTERBANK, c) zapobieganie wystąpieniu konfliktu interesów, oraz d) kształtowanie polityki płacowej INTERBANK w sposób zapewniający adekwatne wynagradzanie Pracowników i/lub Osób Zaangażowanych, przy uwzględnieniu w szczególności sytuacji finansowej INTERBANK.
 2. Niniejsza Polityka uwzględnia interesy klientów INTERBANK poprzez zapewnienie rzetelnego traktowania klientów i braku szkody dla ich interesów ze strony przyjętych przez INTERBANK strategii w zakresie wynagrodzeń w krótkim, średnim lub długim okresie. Aby nie powodować konfliktu interesów lub zachęt, które mogą skłaniać Pracowników i/lub Osoby Zaangażowane do przedkładania własnych interesów lub interesów INTERBANK z potencjalną szkodą dla jakiegokolwiek klienta, przyjmuje się że wynagrodzenie nie opiera się wyłącznie lub w przeważającym stopniu na ilościowych kryteriach handlowych i w pełni uwzględnia odpowiednie kryteria jakościowe odzwierciedlające zgodność z właściwymi przepisami, rzetelne traktowanie klientów oraz jakość usług świadczonych klientom. INTERBANK stale utrzymuje równowagę wynagradzania, aby struktura wynagrodzenia nie faworyzowała interesów INTERBANK, jego Pracowników i/lub Osób Zaangażowanych ponad interesy jakiegokolwiek klienta.

§ 2

Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia i skróty należy rozumieć:

 1. INTERBANK – Interbank Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000018077), ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa;
 2. Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. Pracownik – osoba pozostająca z INTERBANK w stosunku pracy;
 4. Osoba Zaangażowana osoba, o której mowa w art. 2 pkt. 1) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
 5. Usługi Maklerskie – działalność INTERBANK w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych [art. 69 ust. 2 punkt 1) Ustawy] poprzez podejmowanie czynności mających na celu znalezienie podmiotów zainteresowanych zawarciem transakcji/umowy w przedmiocie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych tj. kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami [art. 74b ust. 1 punkt 2) Ustawy].

§ 3

 1. Niniejsza Polityka uwzględnia wielkość INTERBANK, ryzyko związane z działalnością INTERBANK, wewnętrzną organizację, zakres i stopień złożoności działalności (Usług Maklerskich) prowadzonej przez INTERBANK oraz jego sytuację finansową.
 2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Pracowników oraz do Osób Zaangażowanych.
 3. W INTERBANK stosuje się stałe składniki wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia zasadniczego/podstawowego. W umowach o pracę nie wprowadzono zmiennych składników wynagrodzenia.
 4. Wynagrodzenie ustala się adekwatnie do zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków oraz skali działalności INTERBANK. Ustalając wynagrodzenie Pracowników i/lub Osób Zaangażowanych uwzględnia się możliwości finansowe INTERBANK oraz konieczność zapewnienia efektywności w wykonywaniu zadań przypisanych tym osobom. Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie z dołu. Wynagrodzenie Pracowników i/lub Osób Zaangażowanych ustala oraz weryfikuje Zarząd.
 5. Zarząd INTERBANK opracowuje i wdraża niniejszą Politykę. Zarząd INTERBANK, raz do roku, w ramach audytu wewnętrznego, ocenia realizację niniejszej Polityki oraz dokonuje jej przeglądu. O ile zaistnieje taka potrzeba, Zarząd INTERBANK aktualizuje niniejszą Politykę. Raport z przeglądu polityki wynagrodzeń jest przekazywany radzie nadzorczej INTERBANK.


all rights reserved - 2016 - Interbank Financial Services Sp. z o.o. - made by station75.com