Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

INTERBANK FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Niniejsze procedury, zwane dalej Procedurami, określają zasady funkcjonowania mechanizmu anonimowego zgłaszania Prezesowi Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o. lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Interbank Financial Services Sp. z o.o. naruszeń prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz obowiązujących w Interbank Financial Services Sp. z o.o. procedur i standardów etycznych. Niniejsze Procedury udostępniane są na stronie Internetowej Interbank Financial Services Sp. z o.o.: http://www.ifsbrokers.pl, zakładka/podstrona: procedury zgłaszania naruszeń (http://www.ifsbrokers.pl/procedura-zglaszania/). Niniejsze Procedury określają również zasady anonimowego zgłaszania, przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Interbank Financial Services Sp. z o.o., rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2

 1. Każda osoba, w szczególności pracownik Interbank Financial Services Sp. z o.o., która zetknęła się lub pozyskała informacje o naruszeniach prawa lub o naruszeniach obowiązujących w Interbank Financial Services Sp. z o.o. procedur i standardów etycznych, ma możliwość anonimowego przekazania Prezesowi Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o. zgłoszenia o takich naruszeniach. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu dedykowanego łącza elektronicznego utworzonego na stronie Internetowej Interbank Financial Services Sp. z o.o.: http://www.ifsbrokers.pl/procedura-zglaszania/zgloszenie-prezesowi/.
 2. Każda osoba, w szczególności pracownik Interbank Financial Services Sp. z o.o., która zetknęła się lub pozyskała informacje o naruszeniach prawa lub o naruszeniach obowiązujących w Interbank Financial Services Sp. z o.o. procedur i standardów etycznych przez członków Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o., ma możliwość anonimowego przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Interbank Financial Services Sp. z o.o. zgłoszenia o takich naruszeniach. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu dedykowanego łącza elektronicznego utworzonego na stronie Internetowej Interbank Financial Services Sp. z o.o.: http://www.ifsbrokers.pl/procedura-zglaszania/zgloszenie-przewodniczacemu/.
 3. Informacje o zgłoszeniach naruszeń otrzymanych przez Prezesa Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o. zawierane są w raportach z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem. Prezes Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za bieżące funkcjonowanie niniejszych Procedur.
 4. Rada Nadzorcza Interbank Financial Services Sp. z o.o., w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, ocenia adekwatność i skuteczność niniejszych Procedur.

§ 3

 1. Prezes Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o. po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 może podjąć decyzję o dalszych działaniach. Działaniami następczymi są w szczególności:
   1. zwołanie posiedzenia Zarządu;
   2. wydanie poleceń pracownikom;
   3. podjęcie środków dyscyplinarnych wobec pracownika;
   4. złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej Interbank Financial Services Sp. z o.o. po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 może podjąć decyzję o dalszych działaniach. Działaniami następczymi są w szczególności:
  1. zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej;
  2. podjęcie działań dyscyplinujących wobec członka Zarządu;
  3. złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.

§ 4

 1. Osobą odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Prezes Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu dedykowanego łącza elektronicznego utworzonego na stronie Internetowej Interbank Financial Services Sp. z o.o.: http://www.ifsbrokers.pl/procedura-zglaszania/procedura-zglaszania/.
 2. Prezes Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o. po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, podejmuje następujące działania następcze: a) niezwłoczne zwołanie posiedzenia Zarządu w sprawie weryfikacji zgłoszenia, b) przekazanie zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 5

 1. Pracownicy Interbank Financial Services Sp. z o.o. zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi Procedurami oraz do podpisania oświadczenia zawierającego stwierdzenie ich zrozumienia, akceptację ich treści, jak i zobowiązanie do przestrzegania wynikających z nich obowiązków i zasad.
 2. Interbank Financial Services Sp. z o.o. zapewnia osobom, które zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb.
 3. Interbank Financial Services Sp. z o.o. zapewnia osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie, której zarzuca się dokonanie naruszenia, ochronę danych osobowych zgodną z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Osoba, której zarzuca się dokonanie naruszenia, powiadamiana jest niezwłocznie o fakcie dokonania zgłoszenia naruszenia oraz o przeprowadzonej procedurze weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia, z zastrzeżeniem zachowania poufności.
 5. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach naruszeń usuwane są niezwłocznie po zakończeniu wyżej opisanych działań następczych. Interbank Financial Services Sp. z o.o. zapewnia zachowanie poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, w przypadku, gdy osoba ta ujawniła swoją tożsamość lub jej tożsamość jest możliwa do ustalenia.

Okresowa Ocena Rady Nadzorczej – Adekwatność i Skuteczność Procedur Anonimowego Zgłaszania Naruszeńpobierz (plik pdf);all rights reserved - 2016 - Interbank Financial Services Sp. z o.o. - made by station75.com