Ład korporacyjny

W Interbank Financial Services Sp. z o.o. wdrożono (w niepełnym zakresie) Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 r. wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „Zasady”).

Ponadto, informujemy, że odstępiono od stosowania § 22, §§ 28 – 31, §§ 53 – 57 oraz zapisów odnoszących się do komitetu audytu. Odstąpienie od stosowania wyżej wymienionych wytycznych spowodowane jest tym, że są one nieadekwatne do rodzaju, zakresu, skali i formy działalności prowadzonej przez Interbank Financial Services Sp. z o.o.

Wyłączenie wskazanych wytycznych uzasadnia również zastosowanie wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a mających zastosowanie do Interbank Financial Services Sp. z o.o. Ponadto, wdrożenie wyłączonych zasad byłoby nadmiernie uciążliwe i ekonomicznie nieuzasadnione. Jednocześnie, pragniemy poinformować, że odstąpienie od stosowania określonych zasad nie będzie miało niekorzystnego wpływu na zapewnienie prawidłowego świadczenia usług przez Interbank Financial Services Sp. z o.o. Pomimo niestosowania wymienionych wytycznych, Interbank Financial Services Sp. z o.o. zapewniała będzie klientom należytą ochronę jak i bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego.

Okresowa Ocena Rady Nadzorczej w Sprawie Stosowania Zasad – pobierz (plik pdf).

Okresowa Ocena Rady Nadzorczej w Sprawie Adekwatność, Efektywności i Skuteczności Systemu Kontroli Wewnętrznejpobierz (plik pdf).

Szczegółowe Informacje Dotyczące Procesu Stosowanego przy Rozpatrywaniu Skarg pobierz (plik pdf).

Informujemy, że członkowie organów Interbank Financial Services Sp. z o.o. spełniają wymogi określone w art. 103 ust. 1-1h Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.


all rights reserved - 2016 - Interbank Financial Services Sp. z o.o. - made by station75.com